foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
Realizacja Zadań Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Najczęściej popełniane błędy wnioskodawców:

  1. Brak danych: imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu na zaświadczeniu sporządzonym na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (brak możliwości weryfikacji osób upoważnionych do reprezentacji klubu).
  2. Brak nazwiska drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zgodnie z zapisem w statucie).
  3. Brak dodatkowej informacji o kwocie otrzymanych dotacji ze środków publicznych w ostatnim roku obrachunkowym. Często kwota podana w sprawozdaniu finansowym różni się od tej podanej we wniosku.
  4. Brak sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Według ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. CIT-8 nie jest sprawozdaniem finansowym.
  5. Brak upoważnienia dla osób uprawnionych do reprezentowania.
  6. Wniosku nie mogą składać związki stowarzyszeń, fundacje tylko kluby sportowe działając w formie stowarzyszenia, a zajęcia sportowe muszą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży do lat 18.
  7. Brak statutu wnioskodawcy (załączonego w formie skanu) — statut musi być załączony w całości, nie tylko jego pierwsza strona.
  8. Brak odpowiedniej liczby trenerów, zgodnie z Programem w klubie wielosecyjnym wymagane jest dwóch lub więcej szkoleniowców, po jednym dla każdej z sekcji
  9.  Kluby aplikujące - nawet jeśli klub nie pozyskał w roku ubiegłym środków z pomocy publicznej, nie zwalnia go to z obowiązku dołączenia sprawozdania finansowego
  10. Głównym i najczęściej pojawiającym się błędem jest brak wymaganych wszystkich załączników (w roku 2024 zgodnie z regulaminem programu jest ich 5), brak ktróregokolwiek powoduje odrzucenie wniosku z przyczyn  formalnych. 

 

Zapoznajcie się dokładnie z wszystkimi warunkami i zasadami, zawsze można się dopytać (działa infolinia)

Przypominamy że nie ma trybu odwoławczego, uzupełnień, poprawek do nieprawidłowo już złożonego wniosku